Καταστατικό και Κανονισμοί του Συλλόγου Ηπειρωτών "Αναγέννησις", Γυναικείου Τμήματος "Σουλιώτισσαι" και Τμήματος Νεολαίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι Ηπειρώτες της Νέας Υόρκης συνελθόντες την 4η Μαρτίου 1934 στην αίθουσα του "HELLENIC CENTER" αποφάσισαν την ίδρυση συλλόγου υπό την επωνυμία Σύλλογος των Ηπειρωτών η "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" με έδρα την Νέα Υόρκη, της ομώνυμης Πολιτείας.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ του Συλλόγου "Αναγέννησις" είναι:

 • Η συνένωση και συνεργασία όλων των Ηπειρωτών οι οποίοι διαμένουν στην πόλη της Νέας Υόρκης και τα περίχωρά της.
 • Η αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη των μελών του Συλλόγου.
 • Η ανάπτυξη όχι μόνο κοινωνικών αλλά και πνευματικών δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου και γενικά μεταξύ των Ελλήνων ομογενών διά της ιδρύσεως και λειτουργίας Πνευματικού Κέντρου.
 • Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων. Η προβολή και διάδοση των Ελληνο-χριστιανικών ιδεωδών στην αμερικανική κοινωνία διά διαφόρων πνευματικών εκδηλώσεων.
 • Η αντικειμενική και προσεκτική ανάλυση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της αμερικής ως μειονότητα και η ανάπτυξη προγραμμάτων για την καλύτερη προσαρμογή του ελληνικού στοιχείου στην αμερικανική κοινωνία.
 • Η συμπαράσταση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στον αγώνα για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου, ως και άλλων υπόδουλων Ελλήνων.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ" "ΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ"

Ο Σύλλογος των Ηπειρωτών η "Αναγέννησις" για την καλύτερη επικοινωνία των μελών του Συλλόγου και σύμφωνα με το πρώτο του Καταστατικού του, κάλεσε σε Γενική Συνέλευση την 16η Φεβρουαρίου 1936, τις συζύγους, μητέρες και αδελφές των μελών της Αναγεννήσεως και κατά την διάρκειά της αποφάσισαν ομοφώνως την σύσταση Γυναικείου Τμήματος του Συλλόγου των Ηπειρωτών η "Αναγέννησις", με κύριο σκοπό την προαγωγή της ιδεολογίας της Αναγεννήσεως, με έδρα του ιδίου Συλλόγου και με την επωνυμία ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ "ΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ".

Σκοπός των Σουλιωτισσών:

 • Η προαγωγή της ιδεολογίας της Αναγεννήσεως.
 • Η καλλιέργεια του πνεύματος της αδλφοσύνης και της αλληλοβοήθειας των τακτικών μελών του γυναικείου τμήματος.
 • Η διατήρηση των υψηλών αρχών της αγαθοεργίας και φιλανθρωπίας.
 • Η εργασία υπέρ διατηρήσεως και διαδόσεως των Ηπειρωτικών Ιδεωδών, της Ελληνικής Γλώσσας και της Ορθόδοξης Ελληνικής Θρησκείας.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"

Ο Σύλλογος των Ηπειρωτών "Αναγέννησις" με το Γυναικείο Τμήμα "Σουλιώτισσαι" στην Μικτή Γενική Συνέλευση των μελών που κλήθηκε την 10η Ιουλίου 1940, αποφάσισε την διοργάνωση των νέων και των νεανίδων της όλης Οργανώσεως σε ιδιαίτερο Τμήμα με την ονομασία: "ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΙΣ - ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ" και με έδρα την ίδια του Συλλόγου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 • Η προαγωγή της ιδεολογίας της Οργανώσεως των Ηπειρωτών "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ-ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ".”
 • Ο συνασπισμός όλων των γιων και θυγατέρων των τακτικών μελών της Αναγεννήσεως και των Σουλιωτισσών.”
 • Η καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνο-Ορθόδοξης Θρησκείας.
 • Η καλλιέργεια Ηπειρωτικών ιδεωδών, ηθών και εθίμων και η διοργάνωση μορφωτικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό με τους Κανονισμούς του αναθεωρημένο και τροποποιημένο εκ των αρχικών ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε στην ειδική Γενική Μικτή Συνέλευση της 23ης Μαΐου 1980, τίθεται σε ισχύ από της ιδίας ημερομηνίας και αντικαθιστά τα Καταστατικά που ψηφίστηκαν από την Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουλίου 1940 και της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαΐου 1976.


Become a Member


Membership Status*

Name*

Address*

City*

State*

Zip Code*

Tel.

Email